Süreç Danışmanlığı

SÜREÇLERİNİZİ YÖNETEMİYORSANIZ, GERÇEKTE NEYİ YÖNETTİĞİNİZİ SORGULAMALISINIZ!

Süreç Danışmanlığı

İnsan, makine, malzeme, bilgi, zaman, enerji gibi kaynak ve girdileri işleyip değer katarak müşteri istek, beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak için çıktıya dönüştürülmesini sağlayan birbirine bağımlı bir seri eylem ve işlem dizileri süreç olarak isimlendirilir. Süreçlerin genel özelliklerine bakıldığında, tekrarlanabilen, ölçülebilen, bir sahibi ya da sorumlusu olan, hiyerarşik yapıda yönetilmesi gerekmeyen, çoğunlukla birimler arası, eylem ve işlemler dizileri olduğu görülmektedir.

Süreç Yönetimi ise, var olan tüm süreçlerin belirlenmesini, değişen müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda süreçlerin gözden geçirilerek sürekli iyileştirilmesini, gerekiyorsa revize ya da yeniden tasarlanmasını amaçlamaktadır.

Teknotürk Farkı;

 • Sizi etkin olarak dinler,
 • Bilgi ve tecrübe ile tüm iş akışını irdeler,
 • Gerçekleri ve kaynaklar ölçüsünde yapılması gerekenleri profesyonel olarak sunar,
 • Başarıyı temel öncelik olarak almak için uygulama sonrası ziyaretler ile gelişmeleri izler ve raporlar.

Kritik Süreçler

Strateji ve kritik başarı faktörleri üzerinde etkisi büyük, müşteri memnuniyetini artıran ve iyileştirme gereği bulunan süreçlerdir. Kritik süreç göstergeleri kurumsal ve bireysel hedef olarak izlenmelidir.

Gözden Geçirme ve Sürekli İyileştirme

Süreçlerin izlenmesi ve ölçümlenmesinden elde edilen sonuçlar, süreçlerin iyileştirilmesinde kullanılmalıdır. Sürecin esnekliği, iç ve dış etkileşimlere karşı sürekli gelişmesi ile doğru orantılıdır.

Kazancınız

 • Vizyon, Misyon, Strateji ve hedeflere uygun süreçlerin tasarımı veya süreç mimarisinin yeniden tasarımı
 • Basit, herkesçe anlaşılabilir süreçlerle rol ve sorumlulukların belirlenmesi ile hiyerarşik organizasyon çatışma alanlarının azalması,
 • Kaynakların etkin kullanımı,
 • Mevcut süreçlerin yapısına ve çıktılarına bağlı olarak performans parametrelerinin belirlenmesi,
 • Müşteri memnuniyeti ve sadakatinin artması,
 • Sistematik çözümleme yeteneğinin gelişmesi,
 • Tüm süreçlerde, hız ve kaynak tasarrufu sağlayan etkinliğin arttırılması
 • Sürekli İyileştirme” kültürünün kurumsal bünyeye yerleşmesi,
 • Hatalı adımların yok edilmesiyle gereksiz tekrarların ve maliyetin azaltılması,
 • Verimliliğin arttırılması.
rokettube